Realizované projekty

Základní škola Praha 13, Mohylová

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000961
Zaměření projektu:Investice ZŠ, Praha 13, Mohylová 1963 za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání + Vybudování jazykové pracovny+Investice do pořízení výukových pro práci se žáky dle SVP a do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků
Žadatel:Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963
Partner:
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 5. 2021

WWW:http://www.zsmohylova.cz

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově odborných učeben – jazykové učebny, učebny matematiky a čítárny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.