Realizované projekty

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001639
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola Orangery, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:688 895,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 01.12.2020

WWW:https://ms.orangery.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.