Realizované projekty

Vznik Komunitního centra MANA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644
Zaměření projektu:Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami.
Žadatel:Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
Partner:
Výše schválené podpory:9 995 585,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 12. 2020

WWW:http://www.husuvsbor.cz/

Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami. Jedná se o skupinu aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života. Projektem bude podpořeno celkem 150 ze tří cílových skupin: senioři, děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou.