Realizované projekty

Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000243
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu sociální soudržnosti a sociálního začleňování společenství v podobě propojování osob ohrožených sociálním vyloučením s místní komunitou obyvatel. Za daným účelem je v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit, jež slouží jako přemostění bariér mezi oběma skupinami obyvatel a zároveň tak přispívá k aktivizaci života místního společenství. Primární cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím. Projekt je zaměřen na pomoc ženám v začlenění zpět do společnosti a ženám ohroženým exkluzí. Projekt tak stabilizuje jejich situaci a činí takové kroky, které v budoucnosti zabrání opětovnému zhoršení jejich situace. Projekt je otevřen mužům i ženám, avšak v nízkoprahových aktivitách se zaměřujeme více na ženy.
Žadatel:Farní charita Praha 1 - Nové Město
Partner:-
Výše schválené podpory:5 592 531,88
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 3. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://programmari.cz/

Projekt s názvem „Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město“ umožňuje vznik a rozvoj daného kulturně komunitního centra v rámci Prahy 1.