Realizované projekty

Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284
Zaměření projektu:Aspirací projektu je přispět v dlouhodobém horizontu k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišností, a to prostřednictvím kultivace právního vědomí. K tomu vede řada dílčích cílů, kdy výsledkem, k němuž chceme dojít, je rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků SŠ, a to prostřednictvím prohlubování odborných znalostí a didaktických dovedností pedagogů, kteří s těmito žáky pracují a kteří budou vyškoleni odborníky z Právnické fakulty UK v rámci interaktivních seminářů, zaměřených na didaktiku práva a platné právo, a/nebo jim bude souběžně poskytnuta individuální expertní podpora. Projekt je tak v konkrétní rovině cílen na zvýšení kompetencí pedagogů.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:2 544 353,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.cuni.cz/

Projekt Právnické fakulty UK, zaměřený na zvýšení odbornosti učitelů SŠ, si klade za cíl jejich prostřednictvím kladně ovlivnit mladou generaci a přispět tak ke kohezi společnosti.