Realizované projekty

Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000935
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je vytvořit systém řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence, řídit dopravu na základě okamžitého vyhodnocení dopravní situace a zvolit ne předem připravený, ale v reálném okamžiku vytvořený signální plán a zároveň umožnil jejich využití nejen v oddělené dopravní oblasti ale řízení v rámci celého města.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:51 531 516,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:https://www.praha.eu

Cílem projektu je vývoj algoritmu a SW na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách a tím se zvýší plynulost provozu na pozemních komunikacích v hlavním městě, zkrátí dojezdové časy, sníží spotřeba PHM a tím i množství produkce nežádoucích polutantů do ovzduší.