Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Vytvoření nových kapacit vzdělávání ZŠ Klánovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000506
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na stavební úpravy části stávající budovy a přístavbu jídelny, školních tříd a požárního schodiště na Masarykově základní škole v Praze 9, městské části Klánovice. Hlavní aktivitou bude vybudování nových kmenových učeben, kabinetů a sociálního zařízení ke kmenovým učebnám. Prostřednictvím navýšení kapacit tak bude umožněno snížení přiměřeného počtu žáků ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žadatel:Městská část Praha-Klánovice
Partner:-
Výše schválené podpory:24 789 845,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:http://www.praha-klanovice.cz/

Smyslem projektu je zajistit základní vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.