Realizované projekty

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na přenos výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky se zaměřením na ochranu životního prostředí, případně přírody, zpracování bioodpadu, zemědělství a na vodohospodářské činnosti.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:18 532 850,55 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017
Datum ukončení projektu: 30.4.2020

WWW:https://www.czu.cz

Projekt Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi sdružuje celkem 3 koncepty:

  1. Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu KompoChar“,
  2. Vývoj BlueTooth 4.1 Low Energy Spot Tracker – LEST,
  3. Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT.