Realizované projekty

Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000304
Zaměření projektu:Prostřednictvím nově vytvořeného školicího kurzu a zahraniční stáže si vyučující ze základních škol osvojí inovativní metody výuky. Ty podporují učení učitelů/lek od sebe navzájem a zároveň budou v projektu tematicky aplikovány v oblasti výchovy dětí k respektu k rozmanitosti a toleranci vůči odlišným sociokulturním charakteristikám, jako jsou etnicita, náboženství, věk, pohlaví, sociální či ekonomické zázemí.
Žadatel:Gender studies, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 328 399,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://genderstudies.cz/

Cílem projektu je vytvoření a realizace inovativního programu dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvíjení znalostí a dovedností vyučujících v oblasti moderních metod výuky.