Realizované projekty

Výchova k respektu a toleranci

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.680.00.015_0050000068
Zaměření projektu:AISIS, o. s., ve spolupráci s ITI, o. p. s, a předkládá projekt "Výchova k respektu a toleranci", určený žákům a pedagogům základních a středních škol. Po dobu dvou let budou účastníci vzděláváni v několika typech kurzů v souladu s metodou "Facing History and Ourselves". Minimálně 120 dětí rozvine své kompetence v oblasti tolerance sociokulturních rozdílů, odolnosti vůči předsudkům, porozumění širšímu společenskému kontextu. 160 pedagogů získá nové znalosti a dovednosti pro efektivní výchovu žáků v daných oblastech.
Žadatel:AISIS, občanské sdružení
Partner:ano
Výše schválené podpory:2 676 360 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.aisis.cz

V souladu se záměrem vyhlašovatele je základním cílem a smyslem realizace projektu je rozvoj sociální soudržnosti, pochopení a respektu k sociokulturní rozmanitosti, posílení tolerance vůči jiným kulturám a snižování škodlivých předsudků ve společnosti. Tento základní cíl naplňuje projekt realizací konkrétního cíle, jímž je posílení sociálních a občanských kompetencí konkrétní skupiny žáků pražských škol (v celkovém počtu min. 120 osob) a dále rozvinutí potřebných znalostí a dovedností konkrétní skupiny pedagogů (160 osob), kteří jsou klíčovými osobami v procesu formování postojů a hodnot dětí a mládeže. Díky tomu, že je plánována podpora klíčových pedagogů z velkého počtu spolupracujících základních a středních škol, bude mít realizace projektu široký dopad (proinkluzivita se zvýší u cca 80 vzdělávacích institucí). Dílčím cílem projektu je zavádění, ověření a přizpůsobení inovativních metod výuky, které se pro proškolené pedagogy stanou trvale využitelnými nástroji pro práci s žáky a studenty, což zajistí dlouhodobou udržitelnost dosažených výsledků projektu.