Realizované projekty

Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000991
Zaměření projektu:Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90. let minulého století neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v běžných třídách, či IT učebně. Realizace projektu umožní pedagogům zahrnout do výuky moderní postupy a způsoby výuky.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12
Partner:
Výše schválené podpory: 2 500 000,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:www.zskdolum.cz

Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90. let minulého století neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v běžných třídách, či IT učebně. Realizace projektu umožní pedagogům zahrnout do výuky moderní postupy a způsoby výuky.