Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

Vybudování multifunkční učebny

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000545
Zaměření projektu:V rámci projektu bude modernizováno zařízení a vybavení základní školy Mikulova, konkrétně bude v rámci projektu vytvořena moderní jazyková (mulitmediální) učebna pro I. stupeň a stávající jazyková učebna II. stupně bude vybavena novými počítačovými stanicemi. Obě aktivity se uskuteční ve vazbě na klíčovou kompetenci - komunikace v cizích jazycích. Modernizací výukových prostor budou učebny odpovídat potřebám současného vzdělávání.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Partner:-
Výše schválené podpory:2 412 438,96 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.zsmikulova.cz

Cílem projektu je modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí cizích jazyků, zlepšení vzdělávacích služeb na škole a zkvalitnění infrastruktury pro imobilní žáky. Odborné učebny tak budou odpovídat požadavkům a nárokům dnešní doby a vytvoří prostředí pro kvalitnější vzdělávání žáků a lepší podmínky pro pedagogy.