Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000453
Zaměření projektu:Hlavním projektovým záměrem a hlavní investiční aktivitou je vybudování odborné multimediální učebny na Základní škole s rozšířenou výukovou jazyků. Multimediální učebna bude tvořena pracovními stanicemi s monitorem, notebooky, židlemi k pc, žákovskými židlemi a lavicemi, učitelským stolem a židlí, skříněmi, dataprojektorem, tabulí, multifunkční tiskárnou, 3D tiskárnou, internetovou konektivitou, specializovaným výukovými programy a učebnicemi, výukovými stavebnicemi a pomůckami.
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Partner:-
Výše schválené podpory:1 032 080,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.zspisnice.info

Cílem projektu je vybavení multimediální odborné učebny výpočetní technikou a dalšími odbornými pomůckami.Touto aktivitou bude dosaženo rozvoje žákovských klíčových kompetencí v matematické, přírodovědné – vlastivědné gramotnosti a v komunikaci v cizích jazycích.