Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399
Zaměření projektu:Projekt spočívá ve vytvoření interaktivní učebny pro 30+1 osob, která umožní kromě teoretického výkladu současně i praktickou výuku, a to formou simulace reálného pracoviště. V rámci projektu budou provedeny drobné stavební úpravy a nákup vybavení. Žáci, kteří využijí výstupy projektu, budou mít předpoklad lépe a rychleji se zapojit do pracovního procesu ihned po nástupu do zaměstnání. Tím zůstane zachována kvalita výuky a bude podpořena adaptace žáků na trh práce.
Žadatel:Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
Partner:-
Výše schválené podpory:1 986 400,65 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:www.sosls.cz

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem projektu je zvýšení úrovně ekonomického a logistického vzdělávání a zahájení výuky CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka).