Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

VOSK – vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Zaměření projektu:Projekt má za cíl vytvořit a zrealizovat výuku ve 2 kurzech v rámci programu DVPP, zaměřeného na zvýšení úrovně kompetencí pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Kurzy jsou zaměřeny na naplňování průřezového tématu multikulturní výchovy ve vzdělávacích programech škol a na rozvíjení moderních metod výuky vedoucích k rozvoji sociálních a občanských kompetencí studentů. Součástí projektu je též program workshopů, zahraničních stáží a sdílení metodik dobré praxe.
Žadatel:Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:6 227 989,38 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.obcankari.cz/

Cílem projektu je primárně zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro zlepšení inkluzivní, inovativní a kvalitní výuky.