Realizované projekty

VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048
Zaměření projektu:Vytvoření komplexního softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v souladu s potřebami hlavního města Prahy.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory:15 365 638,30 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:https://www.praha.eu

Předmětem projektu je vytvoření komplexního softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v souladu s potřebami hlavního města Prahy. Díky neexistenci standardizovaného řešení bude využito aktivit výzkumu a vývoje v rámci inovačního partnerství, aby byly co nejlépe naplněny potřeby cílových skupin a uživatelů výsledků. Projekt bude zahájen v dubnu 2021 a ukončen v prosinci 2023.