Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   

Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000363
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je vývoj klíčových technických prvků, které umožní realizovat transport směsného komunálního odpadu (SKO) především pomocí kolejové dopravy (tramvaje, vlaky), tak, aby zatížení silniční infrastruktury bylo minimalizováno.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:8 688 200,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2019

WWW:https://www.cvut.cz

Projekt řeší urgentní situaci, která vzniká v návaznosti na strategii oběhového hospodářství (Circular Economy) nově připravenou Evropskou komisí a na nový Zákon o odpadech. Ten mimo jiné počítá s progresivním růstem poplatků za skládkování a od roku 2024 s jeho úplným zákazem, což staví stávající systém nakládání s odpady před zcela nové výzvy.

Celý projekt se skládá z dílčích projektů, které představují klíčové prvky uceleného systému. Ten má umožnit dvě hlavní funkcionality:

Velkoobjemový transport SKO s minimálním zatížením silniční infrastruktury (především prostřednictvím kolejové dopravy)

Dočasné uchování SKO