Realizované projekty

Včelí úl

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000220
Zaměření projektu:Hlavní cílovou skupinu tvoří 60 osob z řad rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci po dobu 2 let a 20 osob z řad dětí a mládeže ve věku 2-15 let v nepříznivé sociální situaci po dobu projektu. Projekt na danou společenskou situaci reaguje poskytováním služeb obsahujících vznik klubu pro děti a mládež, organizací volnočasových a sociálně kulturních aktivit i dalších činností (např. výchovně vzdělávacích), které mají přímý vliv na rodiče těchto dětí a tím z nich cílová skupina rovněž těží, neboť má na ně sekundární dopad. Celkově se jedná o prevenci sociálního vyloučení osob a zapojováním těchto osob do života místní komunity.
Žadatel:VČELÍ ÚL, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:7 951 356,25
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.vceliul.eu

Projekt s názvem „Včelí úl“ si klade za cíl vytvořit v městské části Praha 9 kulturně komunitní centrum a podpořit tak 80 osob z řad primární cílové skupiny tj. rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci.