Realizované projekty

Validační a informační systém dopravně – technických informací (VALIDO)

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000936
Zaměření projektu:Smyslem projektu je zlepšení informovanosti řidičů, zvýšení plynulosti a bezpečnosti a snížení imisní zátěže. Dále také pomocí technologií inteligentních dopravních systémů (ITS) dosáhnout zvýšení kvality, efektivity dopravy a informovanosti o službách v dopravě pro jeho uživatele i poskytovatele. Dalším z cílů je napomáhat k omezení negativních efektů koncentrace dopravy v hl. m. Praze.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:61 070 212,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:www.praha.eu

Cílem projektu je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové-a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů (ITS) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Významný je také efekt zpětné kontroly a optimalizace vstupních inteligentních dopravních technologií.