Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383
Zaměření projektu:Projekt řeší zpřesnění předpovědi počasí, zavedení předpovědi kvality ovzduší a zpřesnění vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy s použitím moderních metod založených na zahrnutí parametrizace procesů na úrovni městských struktur do modelů s vysokým rozlišením. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ve vybraných oblastech s výraznou zátěží tepelného ostrova města i zvýšených koncentrací škodlivin, což přispěje k odhadům zdravotních rizik a opatřením proti nim.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Český hydrometeorologický ústav
Výše schválené podpory:28 189 618,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.cuni.cz

Cílem projektu je zpřesnění předpovědi počasí, zavedení předpovědi kvality ovzduší a zpřesnění vyhodnocení důsledků klimatické změny pro území hl. m. Prahy. Toho bude dosaženo použitím předpovědních modelů s dostatečně vysokým rozlišením, potřebným pro popis města, spolu s aplikací parametrizace procesů na úrovni městských struktur. Mikroměřítkové simulace pak detailně ukáží situaci ve vybraných oblastech s výraznou zátěží, jak pokud jde o tepelný ostrov města, tak i o zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší.