Realizované projekty

Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000195
Zaměření projektu:Tato služba je realizována cílovou skupinou nevidomých občanů pro osoby se sluchovým postižení a to se specifickým zaměřením na osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé, neovládající znakový jazyk. Projekt přináší ucelenou koncepci pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením a zároveň přístup k telefonní službě pro osoby sluchově postižené. Zároveň se v obou cílových skupinách nachází řada osob majících dostatečné odborné a metodické zkušenosti s vlastní cílovou skupinou, které mohou dále nabídnout potencionálním zaměstnavatelům a pomáhat tak k překonání možné bariéry mezi cílovou skupinou, managementem a dalšími zaměstnanci podniku.
Žadatel:TextCom s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 554 456,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.textcom.cz

Podstatou projektu s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“ je vybudování sociálního podniku, jehož hlavní činnost spočívá v provozu telefonní služby s přepisem mluveného slova.