Realizované projekty

Učitel v roli Tvůrce

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000054
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), které pracuje se sebezkušeností pedagogů a je postaveno na principu Učitel v roli Tvůrce. Tato podpora bude poskytnuta cca 80 pedagogickým pracovníkům.
Žadatel:ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:4 029 071,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.ireas.cz

Projekt je věnován podpoře pedagogických pracovníků při implementaci inkluzivních principů ve vzdělávání s ohledem na zvýšení heterogenity jednotlivých tříd v souvislosti s aplikováním principů společného vzdělávání. S novým školským zákonem č. 82/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. září 2016, by měl být vytvořen efektivní systém záruk rovnoprávného přístupu každého ke vzdělávání při využívání podpůrných opatření. K tomuto zákonu je také připravena prováděcí vyhláška, v jejímž odůvodnění je uvedeno: „Úpravy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami směřují ke vzdělávání většiny žáků v běžných třídách, s cílem vytvářet „školu pro všechny“. Školský zákon vychází z předpokladu, že základní míra podpory musí být součástí standardního modelu vzdělávání. Spočívá především v profesních kompetencích pedagoga a měla by vyplývat zcela samozřejmě z toho, že učitel má znát svého žáka a mít k němu osobní a zároveň profesionální přístup (MŠMT ČR, 2015 – http://www.msmt.cz/file/36500/).

V praxi přinese zavedení výše zmíněných změn zejména přesun dětí ze škol praktických a speciálních do hlavního vzdělávacího proudu, což s sebou kromě rovných příležitostí přináší také nároky na kompetence pedagogických pracovníků. Práce s heterogenní třídou byla samozřejmě do určité míry přítomna v práci pedagogů doposud, nicméně společné vzdělávání v tomto novém pojetí s sebou přináší ještě vyšší míru diverzity, a tím i větší nároky na pedagogy.

Projekt nabízí pedagogům možnost rozvinout nově požadované kompetence a také konzultovat své zkušenosti v rámci supervizí. Umožňuje pružně zareagovat na novou realitu školní třídy a přistoupit ke společnému vzdělávání s odbornější vybaveností. DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) realizované v rámci projektu obsahuje ucelenou sérii školení a soustředí se na podporu schopností pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a na rozvoj dovedností, které umožní pedagogům využít diverzitu jako zhodnocující prvek vzdělávání celé skupiny.