Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000398
Zaměření projektu:Projekt spočívá v rozvoji klíčových kompetencí žáků z CS modernizací odborné učebny biologie. Po realizaci projektu bude zvýšena kapacita učebny o 2 místa (z 30 na 32 míst). V rámci projektu budou realizovány drobné stavební úpravy a modernizace novým vybavením pro výuku. Žáci (CS) budou po realizaci projektu využívat moderní výukové metody a zdroje bez omezení. Nové vybavení učebny je nezbytné pro zajištění efektivní výuky a odpovídá nejnovějším trendům.Celková kapacita školy zůstane zachována.Realizací projektu bude podpořena infrastruktura gymnázia v přímé vazbě na stanovené klíčové kompetence žáků z cílové skupiny.
Žadatel:Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Partner:-
Výše schválené podpory:2 496 049,76 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.alej.cz

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků z CS pomocí modernizace odborné učebny biologie na gymnáziu. Projekt přispěje k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.