Realizované projekty

Transformace a provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000023
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na procesní transformaci, nastavení standardů péče a provoz dětské skupiny s kapacitou 20 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb. ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4 (dále ZZMČP4), a to od ledna 2016 do prosince 2017. Projekt podpoří 40 rodičů z cílové skupiny během dvou let. Je součástí komplexní transformace a provozu celkem 7 dětských skupin s kapacitou 138 dětí.
Žadatel:Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Partner:Městská část Praha 4
Výše schválené podpory:4 313 421,32 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení 1. 1. 2016
Datum ukončení 31. 12. 2017

WWW:http://www.zzpraha4.cz/

Projekt řeší přetrvávající problémy s návratem rodičů dětí do 3 let věku, resp. do nástupu do

mateřské školy, na trh práce, a dostupnost zařízení služeb péče o děti v HMP.

 

Pro ČR je patrná nízká míra participace žen s malými dětmi na trhu práce způsobena několika faktory:

nedostatkem flexibilních forem práce, systémem dlouhé rodičovské dovolené a obecně nastavením

systému podpory rodin s dětmi. Zásadním faktorem je potom nedostatečná dostupnost zařízení

předškolní péče, a to především pro děti do tří let věku. Pokud nemají rodiče možnost umístit dítě do

dostupného a kvalitního zařízení, není možný jejich návrat do pracovního procesu. Čím déle zůstávají

mimo trh práce, tím je jejich následný návrat složitější.

 

Dle Sítě zdravotnických zařízení z roku 2013 (publikace 2015) se v Praze nacházelo 5 zařízení typu

jesle s celkovou kapacitou 230 míst (v celé ČR 972), při započítání i „skrytých“ veřejných

provozovatelů je to 10 zařízení s celkovou kapacitou do 400 míst.