Realizované projekty

Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní centrum u kostela sv. Petra a Pavla – Praha 16

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001653
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností farnosti u kostela sv. Petra a Pavla. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající služby a zahájí činnost nového komunitního centra. Komunitní centrum bude vytvářet prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem projektu je rekonstrukce prostor budovy fary u kostela sv. Vojtěcha, jejíž část bude sloužit jako nové komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků.
Žadatel:Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Radotín
Partner:
Výše schválené podpory: 8 807 978,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021

WWW:https://trs-farnosti.cz/

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností farnosti u kostela sv. Petra a Pavla. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající služby a zahájí činnost nového komunitního centra. Komunitní centrum bude vytvářet prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem projektu je rekonstrukce prostor budovy fary u kostela sv. Vojtěcha, jejíž část bude sloužit jako nové komunitní centrum pro setkávání osob z cílových skupin a farníků.