Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Společně si rozumíme GPJP

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001194
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílem projektu je začlenění nových forem výuky prostřednictvím Projektové výuky. Stáže pedagogických pracovníků povedou ke zvyšování kompetencí nejen účastníků, ale i pedagogů, kteří získají informace zprostředkovaně. Prostřednictvím odborně zaměřených tématických setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách získáme možnost prezentovat výsledky projektu a jejich vliv na vyučování. Komunitně osvětová setkávání budou využita k přednáškám s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi. Volnočasový klub má za cíl vytvářet žákovskou komunitu, která díky multilkulturnímu zaměření bude mapovat kulturní rozdíly.
Žadatel:Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Partner:-
Výše schválené podpory:1 265 867,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.gpjp.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle projektu v bodech: Nová forma výuky, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, prezentace školy, vytváření komunity v okolí školy, vytváření žákovské komunity, zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti ve světě.