Realizované projekty

Společně pro Prahu 7

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000188
Zaměření projektu:Ve prospěch cílových skupin budou realizovány aktivity preventivního a osvětového charakteru, zdravého životního stylu, bude vybudován komplexní program bezplatných služeb za účelem zlepšení vzájemného mezigeneračního soužití daných skupin obyvatelstva a také nejrůznější další, přesně cílené, sociálně kulturní aktivity. Při oslovování cílových skupin bude úzce spolupracováno s lokálně působícími organizacemi.
Žadatel:Asociace občanských poraden
Partner:-
Výše schválené podpory:1 762 260,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.obcanskeporadny.cz/spolecne-pro-prahu-7/

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně specifických rodin s jedním rodičem samoživitelem, a to do komunity městské části Praha 7. Tohoto primárního cíle bude dosaženo skrze zřízení a provoz nového kulturně komunitního centra v Praze 7 – Holešovicích.