Realizované projekty

Specializované vouchery

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607
Zaměření projektu:Cílem projektu je podpořit nově vzniklé malé a střední podniky (MSP) a MSP s krátkou historií (do 3 let existence). Cílovou skupinou projektu jsou MSP se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy, které jsou oprávněny k podnikání v souladu s právními předpisy ČR. Proto bude projekt podporovat využívání specializovaných služeb, u kterých není efektivní, aby MSP měly vlastní interní kapacity na jejich zajišťování.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:299 978 770,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Cílem projektu je zvýšit míru přežití nově vznikajících malých a středních firem (dále MSP) na území hl. m. Prahy, s podnikatelskou historií do 3 let.