Realizované projekty

SP Černý Most – kapacitní rozšíření

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000235
Zaměření projektu:Vzniká zde 5 nových pracovních míst pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílovými skupinami projektu jsou příslušníci etnických menšin a osoby z odlišného sociokulturního prostředí, osoby po výkonu trestu a osoby dlouhodobě nezaměstnané, především ze sociálně vyloučených lokalit v městské části Praha 14. S touto cílovou skupinou organizace pracuje od roku 2012, je s ní tedy ve velmi pravidelném kontaktu a rovněž tak spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14, který v sociálně vyloučených lokalitách rovněž působí.
Žadatel:SP Černý Most, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 462 900
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 2. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://spcm.cz/

Projekt s názvem „SP Černý Most – kapacitní rozšíření“ je zaměřen na kapacitní rozšíření stávajícího sociálního podniku SP Černý Most, s.r.o.