Realizované projekty

Soukromá mateřská škola – The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001876
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:309 280 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 32 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 11
Žadatel:Soukromá mateřská škola - The International Early Learning Centre - Prague s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:585 584,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:https://www.skolka-florentinum.cz/cs/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.