Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000381
Zaměření projektu:Realizací projektu dojde ke vzniku softwarových nástrojů, které umožní odhalit riziko predispozice k jaterním těhotenským komplikacím - konkrétně intrahepatická cholestáza v těhotenství neboli ICP (software HEPAPRED) a poskytnou časnou diagnostiku ICP během těhotenství (software HEPAGEST). Projekt mimo jiné povede ke snížení rizika trvalého poškození či smrti plodu a ke zvážení možnosti ukončit těhotenství ve vhodnou dobu před plánovaným termínem porodu s ohledem na zdravotní stav novorozence.
Žadatel:Endokrinologický ústav
Partner:-
Výše schválené podpory:12 097 333,85 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.endo.cz

Cílem projektu je vývoj a ověření dvou produktů „proof of concept“. Jedná se o sofwarové nástroje HEPAPRED (pro odhalení predispozie k ICP) a HEPAGEST sloužící k diagnostice ICP v těhotenství. Obecným cílem je také poskytovat diagnosticko-léčebnou péči svým pacientům na co nejvyšší úrovni a v souladu s nejmodernějšími poznatky. Přínosem je včasná a účelná terapie těhotných trpících jaterní komplikací v těhotenství vedoucí k záchraně zdravého plodu.