Realizované projekty

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

Socilání podnik Dealpro, s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000764
Zaměření projektu:Hl. cílem projektu je vybudování a následný provoz sociálního podniku Dealpro, s.r.o., který bude provozovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy a stěhovací služby. Budou zapojeny min. 4 osoby z CS z řad osob se ZP nezam. osob starších 50 let, osob dl.nezam. V rámci rozvoje SP se podnik bude věnovat dalšímu rozvoji zaměstnanců, jejich motivaci a vlastní zainteresovanosti na výsledcích podniku. Udržitelnost podniku je garantována zkušenostmi realizačního týmu.
Žadatel:Dealpro, s.r.o.
:
Výše schválené podpory:5 190 799 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 31.08.2020

WWW:dosud nezřízena

Hl. cílem projektu je vybudování a následný provoz sociálního podniku Dealpro, s.r.o., který bude provozovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy a stěhovací služby. Budou zapojeny min. 4 osoby z CS z řad osob se ZP nezam. osob starších 50 let, osob dl.nezam. V rámci rozvoje SP se podnik bude věnovat dalšímu rozvoji zaměstnanců, jejich motivaci a vlastní zainteresovanosti na výsledcích podniku. Udržitelnost podniku je garantována zkušenostmi realizačního týmu.