Realizované projekty

Sociální začleňování v JAHODĚ

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144
Zaměření projektu:Cílem projektu je zajištění prevence vzniku možného sociálního vyloučení a aktivizace již sociálně vyloučených členů dané cílové skupiny, neboť na území Prahy 14 žije odhadem až 2000 Romů, kdy většina z nich se již nachází v sociálně vyloučených lokalitách, a je tudíž přímo ohrožena jevem tzv. sociálního vyloučení. Analýza sociálně vyloučených lokalit na území městské části identifikovala tři základní lokality postižené extrémně vysokou nezaměstnaností, ve kterých žije zhruba 400 lidí, a to včetně dětí, v podmínkách přímého sociálního vyloučení, proto je aktuálnost realizace daného projektu velmi patrná.
Žadatel:JAHODA, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 412 082,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.jahoda.cz

Projekt je zaměřen na rozvoj kulturně komunitního centra na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci, žijící na území Praha 14. Jedná se o věkovou kategorii cca 6 – 26 let zahrnující chlapce i dívky, občany České republiky, cizince nebo národnostní menšiny.