Realizované projekty

Sociální začleňování v JAHODĚ III

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001779
Zaměření projektu:Projekt Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14.
Žadatel:JAHODA, z.ú.
Partner:
Výše schválené podpory:4 491 250,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:jahoda.cz

Projekt navazuje na již realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě 2 č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Aktivity projektu budou zaměřeny na prevenci vzniku sociálního vyloučení, na aktivizaci cílové skupiny a to formou volnočasových, podpůrných a komunitních aktivit jak v terénu, tak v sídle JAHODY.