Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Sociální podnik – úklidová firma

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000234
Zaměření projektu:Podnikatelská činnost probíhá u zákazníků, se kterými je již na základně závazných objednávek bylo domluveno využití služeb našeho nově založeného sociálního podniku. Tito zákazníci projevili velký zájem pomoci sociálně vyloučeným občanům a to právě formou zakázek, jejichž realizaci bude zajišťuje uvedený sociální podnik. Cílovými skupinami projektu jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby po (ve) výkonu trestu. Zaměstnáním pracovníků z výše uvedených cílových skupin se podaří do určité míry eliminovat některé negativní jevy, se kterými se musí tyto skupiny potýkat. V průběhu realizace projektu vzniká samostatně fungující pracovní kolektiv, který je vedený odborně zkušenými a v sociální oblasti se orientujícími pracovníky a který po ukončení projektu bude připravený a schopný, bez dalších finančních dotací, samostatné existence, rozvoje a další případné expanze.
Žadatel:Monika Sluková
Partner:In nostrum posterus, z.s.
Výše schválené podpory:4 948 887,5
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 1. 2017
Termín ukončení: 30. 7. 2018

WWW:-

Projekt s názvem „Sociální podnik – úklidová firma“ je zaměřen na služby Facility managementu, spojené s péčí o rozličné typy nemovitostí.