Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Sociální podnik pro (re)start života

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000796
Zaměření projektu:Předmětem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jakožto sociálního podniku, s přesahem na vzdělávání. Tento sociální podnik zaměstná osoby se zdravotním handicapem, kteří budou proškoleni v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu, kteří ve vniklé PR agentuře a DTP studiu (sociálním podniku) získají praxi a zaměstnání a současně budou vyškoleni jako lektoři, aby mohli své nabyté zkušenosti a především svůj (re)Start pracovního života sdílet s ostatními.
Žadatel:Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 234 518,75 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.regionpartner.cz

Cílem je vytvořit centrum veřejně prospěšného podnikání v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketingu, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní a návazných služeb jako jsou: natáčení video-životopisů, video-dotazníků a dokumentárních videozáznamů, výukové videozáznamy, reklamní a propagační spoty atd., který svým přesahem také zajišťuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu pro osoby z cílových skupin, kterým současně nabídne i praxi a zapracování.