Realizované projekty

Sociální podnik – Nová šance

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000249
Zaměření projektu:V rámci projektu zaměřeného na podporované zaměstnávání je vytvořeno 5 tréninkových pracovních míst na plné nebo zkrácené pracovní úvazky a to vždy podle specifických potřeb konkrétních osob a povahy jejich pracovního znevýhodnění. Zaměstnanci/zaměstnankyně dostávají příležitost dlouhodobého, perspektivního pracovního uplatnění, získávají tak novou kvalifikaci a praxi, čímž se zvýší i jejich pomyslná „hodnota“ na trhu práce. Cílovými skupinami projektu jsou nezaměstnané osoby starší 50 let a osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných. Podstatnou podmínkou pro získání pracovního uplatnění zdravotně postižených osob v rámci tohoto projektu je schopnost a ochota učit se novým věcem. Projekt handicapovaným osobám nabízí kvalifikovanou pomoc a podporu a to prostřednictvím vytvoření podmínek pro získání pracovního uplatnění a následně návrat na pracovní trh. Do projektu Nová šance se mohou zapojit nezaměstnané, zdravotně postižené osoby s tělesným postižením, osoby s lehkým duševním onemocněním nebo psychickými obtížemi nebo chronickým vnitřním onemocněním.
Žadatel:Ing. Marie BREUSSOVÁ
Partner:-
Výše schválené podpory:5 167 712,5
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 5. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.novasance.cz

Realizace projektu s názvem „Sociální podnik – Nová šance“ umožňuje získání a následné udržení pracovního uplatnění osobám z předmětných cílových skupin.