Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Sociální podnik Café Generace

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000782
Zaměření projektu:Projekt se zabývá podporou zaměstnávání osob z cílové skupiny nezaměstnaných straších 50 let. Díky transformaci kavárny s pekárnou na sociální podnik a jeho rozšíření o výrobu, přípravu a prodej bezlepkových a bezlaktózových výrobků vznikne 8 nových pracovních míst pro osoby z CS. Osobám z CS tak bude umožněn návrat do pracovního procesu, který s sebou přináší nejenom finanční nezávislost na státní podpoře, ale také možnost pracovní seberealizace a snazší začlenění se do většinové společnosti.
Žadatel:Café Generace, s.r.o.
:
Výše schválené podpory:5 083 475 Kč
Harmonogram:

-

WWW:zatím nejsou

Projekt se zabývá podporou zaměstnávání osob z cílové skupiny nezaměstnaných straších 50 let. Díky transformaci kavárny s pekárnou na sociální podnik a jeho rozšíření o výrobu, přípravu a prodej bezlepkových a bezlaktózových výrobků vznikne 8 nových pracovních míst pro osoby z CS. Osobám z CS tak bude umožněn návrat do pracovního procesu, který s sebou přináší nejenom finanční nezávislost na státní podpoře, ale také možnost pracovní seberealizace a snazší začlenění se do většinové společnosti.