Realizované projekty

Sociální podnik Becalel

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000208
Zaměření projektu:Prostřednictvím tohoto projektu došlo k rozšíření činnosti o novou aktivitu - kartonážní dílnu, dále pak k otevření stálé prodejny a navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnaných. Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které pobírají invalidní důchod nebo z důvodu dlouhodobé nemoci případně dalších zdravotních omezení nemohou pracovat, ale invalidní důchod nepobírají, protože nesplňují zákonné požadavky. Tito klienti mají zájem o práci a pravidelnou činnost, zároveň je pro ně velmi důležitá složka finanční odměny, protože se pohybují se na hranici životního minima. Motivem pro dokončení účasti v projektu je pro účastníka splnění individuálního plánu. Zaměstnancům je také poskytována individuální podpora ze strany asistenta a doplňková sociální práce. Tato opatření mají pozitivní vliv na motivaci zaměstnance pro udržení se v projektu a v následném zaměstnání. 
Žadatel:Židovská obec v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:4 130 298,21 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 7. 2018

WWW:http://www.kehilaprag.cz/cs

Prostřednictvím projektu „Sociální podnik Becalel“ byl vytvořen funkční sociální podnik, který vznikl transformací sociální dílny Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP).