Realizované projekty

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604
Zaměření projektu:Účelem projektu je dosažení úspory energetické náročnosti prostřednictvím modernizace osvětlení ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:99 172 653 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020

WWW:www.dpp.cz

Významných úspor energie ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu bude dosaženo modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů.