Realizované projekty

Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018
Zaměření projektu:Projekt se šesti aktivitami zaměří na zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem, a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů do deseti základních škol, kde se vzdělávají děti s odlišným mateřským jazykem. Posílí se proinkluzivní prostředí školy prostřednictvím vytváření čtenářského společenství v prostředí čtenářského klubu, bezpečném pro děti i pedagogy, kteří si zde testují metody, na něž v běžné výuce není prostor.
Žadatel:Nová škola, o. p. s.
Partner:ano
Výše schválené podpory:7 545 082,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2018

WWW:www.novaskolaops.cz, www.ctenarskekluby.cz

Hlavním cílem je posílení inkluzivity a multikulturního prostředí v pražských základních školách pro zkvalitňování systému vzdělávání v oblasti čtenářské a jazykové gramotnosti jako nezbytné formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem, a to rozšířením osvědčené aktivity školních čtenářských klubů do deseti základních škol, kde se vzdělávají děti s odlišným mateřským jazykem.
Dílčí cíle:
1. zavést třináct čtenářských klubů na 1. stupeň deseti základních škol a prohloubit poznání této formy podpory dětského čtenářství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s odlišným mateřským jazykem, v bezpečném multikulturním a proinkluzivním prostředí, kdy se zapojení žáci společně učí respektování sociokulturních odlišností prostřednictvím současné dětské české i zahraniční (překladové) literatury a pestré škály aktivit práce s textem, neboť zvládnutí českého jazyka je klíčovým předpokladem integrace dětí s odlišným mateřským jazykem;
2. výzkumně ověřit efekt tohoto způsobu neformálního vzdělávání na vzájemné žákovské vztahy v oblasti respektování sociokulturních odlišností, na vztahy mezi školou/pedagogy a žáky, i na vztah žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště žáků s odlišným mateřským jazykem, k četbě a ke knihám;
3. poskytnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (cca 210), především s odlišným mateřským jazykem, i běžným dětem (cca 40) bezpečné prostředí pro dosažení osobního maxima v rozvoji čtenářské a jazykové gramotnosti, neboť znalost českého jazyka a schopnost práce s textem jsou základními předpoklady pro plnohodnotné zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání i společnosti, pedagogům a pracovníkům ve vzdělávání (26 os.) poskytnout příležitost k ověřování multikulturně zaměřených a čtenářsky orientovaných aktivit v čtenářském klubu a jejich následný přenos do běžné výuky, resp. práce;
4. zkvalitnit systém metodické podpory pedagogických pracovníků specializujících se na rozvoj čtenářské gramotnosti v heterogenních skupinách žáků, vč. těch s odlišným mateřským jazykem, a to mimo jiné vznikem a podporou jednoho centra kolegiální podpory pro rozvoj čtenářské gramotnosti s akcentem na děti s odlišným mateřským jazykem, které zprostředkuje podporu a inspiraci těm neprojektovým základním školám (cca 200 os.), jež o téma projeví zájem;
5. rozšířit síť metodiků v rozvoji čtenářské gramotnosti a přispět ke zvyšování kompetencí pedagogických a jiných pracovníků s akcentem na žáky s odlišným mateřským jazykem.