Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 25. 1. 2021.   ***   

Škola základ života

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000550
Zaměření projektu:V rámci předkládaného projektu dojde k vestavbě tří kmenových tříd, což zajistí rozšíření kapacity školy přibližně o 70 žáků. Dále bude také navýšen počet sociálních zařízení poměrově k navýšenému počtu žáků a budou vybudovány tři kabinety, které budou sloužit pro přípravu pedagogických pracovníků na výuku.
Žadatel:Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36
Partner:-
Výše schválené podpory:10 290 023,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:http://kutnohorska.cz/index.php?p1=5215&p4=projekt&p5=&p6=2

Rozšíření kapacity školy Realizace projektu, tedy vestavba 3 kmenových tříd, přispěje k navýšení kapacity školy. V současné době se díky nárůstu obyvatel v městské části Praha – Dolní Měcholupy zvyšuje počet nově zapsaných žáků do školy.