Realizované projekty

Škola – místo inspirace

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002110
Zaměření projektu:Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze.
Žadatel:EKS, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 4 863 296,25 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 10. 2023

WWW:https://www.ekscr.cz

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze.
Pro dosažení tohoto cíle se budou realizovat tyto aktivity:

  • Analýza kvality výuky a stavu DK na školách,
  • tvorba doporučení k rozvoji DK,
  • tvorba výukových metodik s cílem začlenit DK do výuky,
  • proškolení pedagogů (celkem 32 os),
  • podpora při implementaci DK do ped. praxe,
  • sdílení příkladů dobré praxe (sborník s metodikou a prac. listy).