Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Škola pro 3. tisíciletí

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000524
Zaměření projektu:Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence na Základní škole Pošepného náměstí v Praze. Do učeben bude pořízeno ICT vybavení (26 žákovských počítačů a 6 učitelských počítačů se SW, 8 dataprojektorů a interaktivních tabulí) a rovněž bude v těchto učebnách zajištěna konektivita. Projekt povede ke zvýšení kvality vzdělávání na této ZŠ a ke zlepšení digitálních kompetencí žáků v souladu s požadavky moderní doby pro jejich lepší další uplatnění. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší podmínky pro výuku.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
Partner:-
Výše schválené podpory:2 242 154,17 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.zsposepneho.cz

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence (anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za pomocí počítačové techniky (pořízení PC se SW a moderní prezentační techniky).