Semináře

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

ZRUŠENO – Seminář pro žadatele ke zpracování Cost Benefit Analýzy

Výzva:
Informace:Tento seminář pro žadatele bude věnován zpracování Cost Benefit Analýzy. Seminář je určen potenciálním žadatelům o podporu ve dvou výzvách spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o 46. výzvu na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v rámci prioritní osy 3 a 55. výzvu na podporu podpůrné inovační infrastruktury v rámci prioritní osy 1. Seminář je plánován od 13:00 (registrace od 12:30) do 15:00.
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:31.3.2020 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Prezentace-CBA.pdf
Rozšířená-prezentace-CBA.pdf
Podporované aktivity:

Seminář je určen pro žadatele 46. výzvy "Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení" v rámci prioritní osy 3 a 55. výzvy "Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV" v rámci prioritní osy 1. Podporované aktivity jsou podrobně specifikovány v textu výzev. Kompletní znění výzev naleznete na těchto webových stránkách v sekci VÝZVY (u 46. výzvy od data jejího vyhlášení 18. 2. 2020).

Cílové skupiny:

Cílové skupiny 46. výzvy: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména seniory, osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným), rodiny (a dětí a mládež) v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodin s jedním rodičem samoživitelem/ samoživitelkou), příslušníci menšin, bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím

Cílové skupiny 55. výzvy: podnikatelské subjekty a provozovatelé podpůrné inovační infrastruktury

Typy příjemců:

Oprávnění žadatelé ve 46. výzvě:
 Hlavní město Praha
 Městské části hl. m. Prahy
 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 Nestátní neziskové organizace

Oprávnění žadatelé v 55. výzvě:
 Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 Podnikatelské subjekty
 Státní podniky

Kapacita:0
Obsazeno:33

Kontaktní osoby tohoto semináře


    Aneta Raková
    Projektová manažerka
    aneta.rakova@praha.eu
    Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.