Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 34

Výzva: Výzva č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání
Informace:Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 34 vyhlášené v rámci Prioritní osy 3. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života a vznik a rozvoj sociálních podniků.   Program:
8:45 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Zaměření výzvy č. 34 pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.3
9:40 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
10:10 Pravidla pro realizaci ESF projektů
10:45 Přestávka
11:00 Finanční řízení ESF projektů
11:45 Otázky a odpovědi
12:00 Ukončení semináře
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:25.10.2017 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-výzvy_34.pdf
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces_ESF.pdf
03_Pravidla-pro-realizaci-ESF-projektů.pdf
04_Finanční-řízení-ESF-projektů_výzva-34.pdf
Podporované aktivity:

- podpora aktivizace komunitního života
- podpora sociálního podnikání

Cílové skupiny:

Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- senioři – pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu
- nezaměstnané osoby starší 50 let – pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání
- osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) – pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce – pouze pro aktivitu Podpora komunitního života
Podnikatelské subjekty – pouze pro aktivitu Podpora sociálního podnikání; oprávněnými žadateli jsou pouze podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o právní subjektivitě, případně v jiných dokumentech definovaných touto výzvou

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.