Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 35

Výzva: Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Informace:

Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 35 vyhlášené v rámci Prioritní osy 3. Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních služeb, rovněž je podporován vznik a rozvoj kulturně komunitních center (skupina aktivit B) a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C).

Program:
8:45 Registrace účastníků
9:00 Zahájení semináře
9:05 Zaměření výzvy č. 35 pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.1
9:40 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces
10:10 Pravidla pro realizaci ERDF projektů
10:45 Přestávka
11:00 Finanční řízení ERDF projektů
11:45 Otázky a odpovědi
12:00 Ukončení semináře
 
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:19.10.2017 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
01_Prezentace-výzvy_35.pdf
02_Příprava-žádosti-a-výběrový-proces_ERDF.pdf
03_Pravidla-pro-realizaci-ERDF-projektů.pdf
04_Prezentace_finanční-řízení-projektů.pdf
Podporované aktivity:

- podpora sociálních služeb (skupina aktivit A),
- podpora aktivizace komunitního života (skupina aktivit B),
- podpora sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení (skupina aktivit C).

Cílové skupiny:

Skupiny aktivit A a B:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit C:
Ve skupině aktivit C jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů.

Typy příjemců:

Nestátní neziskové organizace
Veřejné instituce

Kapacita:45
Obsazeno:35

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu
  Více ...

  Soukromý: Ludmila Hrudková
  Projektová manažerka
  ludmila.hrudkova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář