Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Šance pro všechny, šance pro každého

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000070
Zaměření projektu:Projekt Šance komplexně reaguje na výzvy své doby: Na potřebu inkluzivního vzdělávání, na rovný přístup ke vzdělávání, na práci s dětmi s odlišným sociokulturním kontextem a odlišným mateřským jazykem. Je založen na metodách, jejichž základem je důvěra v rozvoj a ve schopnost učit se u každého člověka. Tyto metody staví na poznatku kognitivní modifikovatelnosti. Systém vzdělání v rámci projektu se skládá z uceleného vzdělání v metodě FIE a Elkonina, dynamického hodnocení a z využití VTI.
Žadatel:Ústav ROZUMu, z. ú.
Partner:
Výše schválené podpory:7 913 423,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016

WWW:www.ustavrozumu.cz

Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, tím přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a včasné zajištění péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogvé budou proškoleni v metodě FIE, jejíž kvalifikované používání vede u dětí k rozvoji myšlení a schopnosti učit se, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou a s odlišným názorem, dává dítěti jistotu, že se problémy dají zvládnout, učí vytvářet strategie řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí řeč a vyjadřování, pomáhá lépe se orientovat ve vlastním životě. Respektuje osobní tempo každého dítěte – každé dítě má šanci na úspěch.