Realizované projekty

Šablony OPP PR pro MŠ Villa Luna

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001977
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Villa Luna mateřská škola s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:564 390,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 12. 2020

WWW:https://www.villaluna.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.