Realizované projekty

Šablony OP PPR pro Trojské gymnázium

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001872
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Trojské gymnázium s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:1 195 348,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:https://gymnazium.euroskola.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.